Patroni naukowi:

Patroni medialni:


StatutSTATUT
KOŁA NAUKOWEGO GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Działającego przy Katedrze Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1.1. Koło Naukowe działające w oparciu o ustawę z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365), Statut Uniwersytetu Opolskiego, Regulamin Studiów Uniwersytetu Opolskiego oraz niniejszy Statut Koła, nosi nazwę „Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej”.

2. Dopuszcza się przyjęcie skrótu nazwy KNGP.

§2.1. Koło może używać znaku graficznego jako własnego logo.

2. Zastrzega się wykorzystywanie znaku wyłącznie do celów wspierających działalność Koła oraz promujących Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Opolskiego.

§3. Siedzibą Koła jest Katedra Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego, mieszcząca się przy ulicy Ozimskiej 46a w Opolu.

§4.1. Koło jest organizacją studencką Uniwersytetu Opolskiego, którego działalność ukierunkowana jest na kształcenie w dziedzinie gospodarki przestrzennej.

2. Koło ma prawo do współpracy z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania.

§5.1. Opiekę nad Kołem sprawuje Patron wraz z Opiekunami Koła.

2. Opiekunami są pracownicy naukowi Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego.

§6. Działalność Koła finansowana jest z funduszy własnych, przydzielonych przez Uczelnię oraz innych, na które wyraził zgodę Zarząd wraz z Opiekunami Koła.

Rozdział II
Cele Koła i sposoby ich realizacji

§7.1. Głównymi celami Koła są:

1)     poszerzanie wiedzy merytorycznej oraz praktycznej z zakresu dziedziny gospodarki przestrzennej,
2)     rozwój aktywności naukowej i społecznej studentów,
3)     doskonalenie praktycznych umiejętności oraz wymiana doświadczeń,
4)     praca nad projektami badawczymi,
5)     nawiązywanie współpracy z innymi ośrodkami naukowymi,
6)     popularyzowanie wiedzy wśród studentów oraz mieszkańców Opola,
7)     promowanie dobrego imienia Katedry Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego, Koła oraz jego Członków.

2. Realizacja celów będzie możliwa poprzez:

1)     organizowanie spotkań naukowych, warsztatów, dyskusji panelowych i konferencji,
2)     prowadzenie badań naukowych w terenie oraz pracę nad projektami,
3)     organizowanie wyjazdów i wycieczek tematycznych poświęconych zagadnieniom gospodarki przestrzennej,
4)     prezentowanie wyników prac badawczych członków Koła poprzez organizowanie wystaw, publikację artykułów,
5)     współpracę z innymi ośrodkami naukowymi oraz organizacjami studenckimi,
6)     informowanie o osiągnięciach oraz wynikach działalności Koła dzięki stronie internetowej,
7)     inne formy przedsięwzięć zgodnych z niniejszym statutem.

§8. Odpowiedzialność za realizację celów ponosi każdy członek Koła.

Rozdział III
Członkostwo

§9.1. Członkiem Koła może zostać każdy, kto wyrazi dobrowolną chęć współpracy poprzez wypełnienie deklaracji członkowskiej oraz którego członkostwo zostanie zatwierdzone przez Zarząd.  

§10.1. Do praw Członków należy:

1)     czynny oraz bierny udział w wyborach Zarządu Koła,
2)     udział w przedsięwzięciach realizowanych przez Koło,
3)     korzystanie z pomocy dydaktycznych, którymi dysponuje Koło,
4)     zgłaszanie wniosków i uwag związanych z działalnością Koła oraz funkcjonowaniem jego Zarządu,
5)     swobodnego wyrażania swoich opinii i poglądów na aktualnie omawiany temat w formie dyskusji lub referatu,
6)     posługiwania się zaświadczeniami i referencjami wydawanymi przez Koła lub przy jego pomocy za czynny udział w działalności Koła.

2. Do obowiązków Członków koła należy:

1)     przestrzeganie zapisów Statutu oraz dokumentów, o które Koło opiera swoją działalność,
2)     popieranie celów Koła oraz czynny udział w ich realizacji,
3)     dbanie o dobre imię Koła oraz popularyzowanie jego idei.

§11. Prawa i obowiązki Koła odnoszą się z równą mocą do Opiekunów Koła, z wyjątkiem prawa do głosu oraz wyboru do Zarządu Koła.

§12.1. Członkostwo w Kole ustaje z chwilą:

1)     złożenia dobrowolnej rezygnacji w formie pisemnego oświadczenia,
2)     przedłożenia przez Zarząd lub innych Członków, informacji o niewypełnianiu przez zainteresowanego obowiązków ujętych w Statucie,
3)     rozwiązania Koła.

2. Wygaśnięcie Członkostwa nie wyklucza nabycia go ponownie za zgodą Zarządu Koła.

Rozdział IV
Władze Koła i Członkowie Honorowi

§13.1.Władzę nad Kołem sprawuje jego Zarząd.

2. W skład Zarządu wchodzi:

1)     Przewodniczący Koła,
2)     Zastępca Przewodniczącego,
3)     Sekretarz pełniący także obowiązki Skarbnika,

3. Dopuszcza się rozszerzenie składu Zarządu Koła na jego wniosek w sytuacji gdy zaistnieje taka konieczność ze względu na dużą liczbę Członków Koła oraz rangę zadań, wykonywanych przez Zarząd.

4. Zarząd wybierany jest na czas nieokreślony podczas jawnego głosowania Członków Koła większością głosów.

5. Kandydata do Zarządu Koła może zgłosić każdy Członek Koła.

§14.1. Do zadań Zarządu należy:

1)     koordynacja i nadzór pracy Koła zgodnie ze Statutem,
2)     wyznaczanie kierunków działalności Koła na dany rok akademicki oraz dopilnowanie ich realizacji,
3)     decydowanie o strukturze organizacyjnej Koła,
4)     reprezentowanie Koła na zewnątrz oraz działanie w Jego imieniu,
5)     decydowanie o nadaniu i odebraniu członkostwa honorowego,
6)     współpraca z Opiekunami Koła,
7)     odwoływanie Członków zgodnie ze Statutem,
8)     dokonywanie zmian i uchwalanie Statutu Koła,
9)     podejmowanie innych czynności zgodnych ze Statutem.

§15.1. Koło ma prawo powołać Członków Honorowych Koła, do których należą:

1)     Patron Koła,
2)     Opiekunowie Koła.

2. Patronem Koła zostaje osoba szanowana w środowisko naukowym.

3. Opiekunem Koła może zostać każdy pracownik naukowy Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego.

4. Podstawowymi zadaniami Opiekuna są:

1)     koordynacja działań Koła,
2)     reprezentowanie Koła wobec Władz Uczelni, jako doradca i osoba wspomagająca pracę Koła,
3)     kontrola polityki finansowej Koła,
4)     w razie zaistnienia potrzeby, uprawomocnia decyzje Zarządu Koła własnym podpisem.


Rozdział V
Postanowienia końcowe

§15.1. Statut uchwalany jest podczas zebrania założycielskiego Koła większością 2/3 głosów obecnych Członków i wchodzi w życie w momencie jego przyjęcia i zatwierdzenia przez Zarząd oraz Opiekunów Koła.

2. Statut może zostać zmieniony decyzją Zarządu Koła w drodze głosowania na takich samych warunkach jak jego uchwalenie.

§16. Działalność Koła zostaje zawieszona w przypadku braku chętnych do uczestniczenia w jakiejkolwiek z form Jego działalności.