Patroni naukowi:

Patroni medialni:


II Debata Studencka: Jeziora Turawskie – dla przyrody czy dla człowieka?W dniu 29 kwietnia 2014 roku odbyła się na Wydziale Ekonomicznym UO II Debata Studencka z cyklu „GOSPODARKA PRZESTRZENNA – TWÓRZMY DZIŚ PRZESTRZEŃ JUTRA” na temat: Jeziora Turawskie – dla przyrody czy dla człowieka? Problem zrównoważonego rozwoju w kontekście wymogów ochrony obszaru Natura 2000.


Wśród gości specjalnych byli: Wójt Gminy Turawa - pan Waldemar Kampa, Kierownik Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego – pani Małgorzata Juszczyszyn – Pieczonka, Prezes Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu – pan Marian Magdziarz, Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Rybackiej „Opolszczyzna” – pan Jakub Roszuk.


Debata zgromadziła 122 osoby, w tym studentów gospodarki przestrzennej, ekonomii, inżynierii środowiska, ekspertów, naukowców i praktyków. 


Celem wspólnej dyskusji było poszukiwanie rozwiązania zaistniałego konfliktu funkcjonalno – przestrzennego w obszarze Zbiornika Turawa na skutek wydanego pozwolenia wodnoprawnego nakazującego spuszczenie wody ze zbiorników w okresie wakacyjnym. Wymiana wiedzy i spostrzeżeń między studentami oraz zaproszonymi gośćmi ukierunkowana była na wypracowanie konsensusu społecznego między użytkownikami wód i otoczenia Zbiornika Turawa.


Po przedstawieniu prezentacji studenci zaprosili do dyskusji przybyłych gości. 


Zarówno studenci przygotowujący materiał do dyskusji, jak też uczestnicy Debaty uznali, że problem jest ważny i wielowątkowy, stan Zbiornika w Turawie jest zły i wymaga racjonalnego gospodarowania. W dyskusji wyodrębniło się kilka punktów widzenia na kwestię spuszczania wody: warunki przyrodnicze, ochrona przeciwpowodziowa, użytkowanie turystyczno – rekreacyjne, kwestie formalno – prawne i organizacyjne przedsięwzięcia. Dla wszystkich uczestników debaty ważne było, aby podejmując decyzje i działania zachowywać wszystkie dotychczasowe funkcje zbiornika oraz podejmować faktyczny dialog pomiędzy wszystkimi użytkownikami wód.


opracowanie: dr Edyta Szafranek, Natalia Zdulska